Καλώς ήρθατε στην TASTEAT!

Α. Αντικείμενο και Σκοπός της παρούσας Πολιτικής

H TASTEAT σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για κάθε θέμα που άπτεται της παρούσας, μπορείτε να απευθύνεστε στον πιο κάτω αναφερόμενο υπεύθυνο προστασίας. Με την παρούσα πολιτική έχουμε ως στόχο να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά τη λειτουργία μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω , τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και εφόσον χρειάζεται, ενημερώνονται και επικαιροποιούνται.

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Επωνυμία: ΤASTEAT IKE

Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 23, Αθήνα

ΑΦΜ : 801889736, ΔΟΥ Β’Αθηνών

Email: info@tasteat.io 

Β. Έννοιες και Ορισμοί

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά  ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο είναι εκείνο το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα,  αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών  την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία


«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. 

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα/Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό. 

Γ. Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΤASTEAT φροντίζει ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται να:

Δ. Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εκτός από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  (2016/679) για  την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, εφαρμόζεται και κάθε εθνικός νόμος που ισχύει και αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και οι Οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι νόμοι:

Ε. Σκοποί Επεξεργασίας

Σύμφωνα με το παραπάνω νομικό πλαίσιο, τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την TASTEAT  χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:

ΣΤ. Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η TASTEAT επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα  με διαφάνεια, κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι:

Ζ. Δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η TASTEAT

Σύμφωνα με τους παραπάνω σκοπούς, η TASTEAT συλλέγει και επεξεργάζεται  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Ζ.1 Εργαζόμενοι/Εξωτερικοί συνεργάτες: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνα επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου/συνεργάτη, στην προϋπηρεσία του, βιογραφικό σημείωμα, μισθός, ωράριο εργασίας, ιατρικός φάκελος/πιστοποιητικό υγείας

Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας:

Ζ.2. Υποψήφιοι Εργαζόμενοι: όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, email, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση
Η
TASTEAT συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων για κενές θέσεις εργασίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τον υποψήφιο με την υποβολή σχετικής αίτησης.. Σε περίπτωση μη πρόσληψης το βιογραφικό του υποψήφιου εργαζόμενου διατηρείται για διάστημα 2 ετών για την κάλυψη τυχόν μελλοντικών θέσεων εργασίας.

Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Ζ.3. Χρήστες του διαδικτυακού τόπου/ολοκλήρωση παραγγελιών: ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία χρέωσης (αριθμός κάρτας), περιεχόμενο παραγγελίες, αξιολογήσεις καταστημάτων, στοιχεία τιμολόγησης. Η TASTEAT δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν διατροφικές συνήθειες, αλλεργίες, θρησκευτικές προτιμήσεις, ασθένειες κλπ.

Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας:

Ζ.4. Προμηθευτές: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, email

Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας:

Ζ.5 Δεδομένα επικοινωνίας

Πρόσωπα που έχουν δηλώσει την επιθυμία τους μέσω έγκυρης συγκατάθεσης  προκειμένου να λαμβάνουν νέα και ενημερώσεις από την TASTEAT

Σκοποί/ Νόμιμη βάση επεξεργασίας:

Η. Διαβίβαση Δεδομένων

Το σύνολο του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στην TASTEAT και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα δεσμεύεται συμβατικά με ρήτρες εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας.

 Στην TASTEAT αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας και βασική αρχή μας ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Σε κάθε περίπτωση η TASTEAT θα διαβιβάσει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την κάθε παραγγελία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνσή σας, παραγγελία φαγητού) στο εστιατόριο της επιλογής σας με σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι συνεργαζόμενες αυτές εταιρείες – εστιατόρια λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

Επιπλέον ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:

Θ. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται και για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.  Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε ή σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας παραμένει ανενεργός για διάστημα 2 ετών , τότε τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται.

Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Συνεπώς, παρά το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας, ίσως χρειαστεί να αποθηκεύσουμε ορισμένα από τα δεδομένα λόγω νομικών απαιτήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, θα περιορίσουμε τα δεδομένα σας από περαιτέρω επεξεργασία.

Ι. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η TASTEAT φροντίζει ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου υποβάλλεται στην TASTEAT, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tasteat.io 

H
TASTEAT θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. H TASTEAT θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματος σας είναι αδύνατη, η TASTEAT θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από την TASTEAT ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

ΙΑ. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr,  Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,  +30 210 6475600,  +30 210 6475628, contact@dpa.gr)

ΙΒ. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η TASTEAT  μπορεί να αναθεωρεί μονομερώς ανά πάσα στιγμή την παρούσα Πολιτική για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή για λειτουργικούς σκοπούς.

Σας προτρέπουμε να ανατρέχετε ανά τακτές χρονικές περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερώνεστε για τον  τρόπο με τον οποίο η TASTEAT διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.


Η παρούσα Πολιτική αναρτήθηκε στις 13.09.2022